bugün
6 Aralık 2018 Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. 5018 […]

23 Kasım 2018 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)”  23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Karar ile, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitimine […]

1 Ekim 2018 VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLADI!

  Bilindiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmaları zorunludur. VERBİS’e kayıt zorunluluğu olan veri sorumluları ve kayıt tarihleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ile belirlenmiştir.   Kurul Başkanı tarafından 1 Ekim 2018 tarihinde yapılan açıklama ile bu defa VERBİS‘e kayıtların kademeli olarak başladığı […]

13 Eylül 2018 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Karar ile, 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller dışına, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve fianansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya […]

31 Ağustos 2018 “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak “ aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı.

Değişiklik 31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu değişiklik uyarınca,  kur artışlarından etkileniyormuş gibi hareket edilerek  yapılan zamlar ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nca gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar […]

9 Ağustos 2018 İşverenler iş başvurusunda bulunan adaya ilişkin bilgileri şirketler topluluğundaki diğer şirketlerle paylaşabilir mi?

KVK Kurulu, adayın açık rızası olmadan kişisel verilerinin bir şirketler topluluğu altında yer alan veri sorumluları arasında aynı veri tabanını kullanmak suretiyle paylaşılmasının kişisel veri koruma mevzuatına aykırılık teşkil ettiğine karar vermiştir. KVK Kurulu kararında bir şirketler topluluğu bünyesinde yer alan birden çok veri sorumlusu şirketler arasında veri aktarımı gerçekleştirilmesinin, üçüncü kişiye veri aktarımı olarak […]

9 Ağustos 2018 İşverenler iş başvurusunda bulunan kişiye ait bilgileri diğer adaylarla paylaşabilir mi?

  KVK Kurulu tarafından yayımlanan aşağıdaki karar özetine göre herhangi bir hukuki sebebe dayanmadan adayların bilgilerinin diğer adaylarla paylaşılması kişisel veri koruma mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir. KVK Kurulu kararında online olarak insan kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan iş başvurusunun akabinde; veri sorumlusunun, ilgili kişiye ait başvuru bilgisi, ad ve soyadı […]

4 Temmuz 2018 “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2018 Tarih, 2018/63 Sayılı Kararı”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2018 tarih ve 2018/63 sayılı Kararı 4 Temmuz 2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kurul bu kararında; veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon ve görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olanlar tarafından, yetkilerini aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlarla veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu […]

20 Haziran 2018 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun “kısa numara tahsisi” konulu 06.06.2018 tarihli Kararı ile;

“198” kısa numarasının “Alo Veri Koruma” hizmet adı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na, “120” kısa numarasının “BTK Tüketici İletişim Merkezi” hizmet adı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim   Kurumu’na, “133” kısa numarasının “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)” hizmet adı ile USOM’a “141” kısa numarasının “Güvenli İnternet Merkezi” hizmet adı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim    […]

30 Mayıs 2018 “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği”

“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği (“Yönetmelik”)” 30 Mayıs 2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Yönetmelik ile, uzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışması ile 7 Kasım 2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicini Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 77/A maddesi kapsamında yapılan başvurulara ilişkin usul […]

21 Mayıs 2018 “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

21 Mayıs 2018 Tarih ve 30427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır.   50’den AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ve AZ TEHLİKELİ SINIFTA yer alan işyerlerinde işveren ve işveren vekilleri tarafından, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere […]

16 Mayıs 2018 “Yurtdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar”

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında, “Yurtdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar” Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenmiş ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun resmi internet sitesinde 15 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanmıştır.   Kişisel verilerin, Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması […]

15 Mayıs 2018 “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.04.2018 tarih, 2018/32 sayılı Kararı”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.04.2018 tarih, 2018/32 sayılı Kararı 15 Mayıs 2018 tarih ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Kurul’un bu kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinin 2’nci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnalar belirlenmiştir. Buna göre;   1. Herhangi […]

10 Mart 2018 “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”

“Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.    Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği […]

7 Mart 2018 “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarih, 2018/3 Sayılı Kararı”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarih, 2018/3 sayılı kararı 7 Mart 2018 tarih ve 30353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu kapsamında alınması gereken “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler”  belirlenerek Resmi Gazete’de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.   Kararda, […]

9 Şubat 2018 “Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği”

“Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği” 9 Şubat 2018 tarih ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.    Yönetmelik; Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcıları’nın mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

31 Ocak 2018 “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 31 Ocak 2018 tarih ve 30318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan bir takım satırlar değiştirilmiş, aynı listede […]

31 Ocak 2018 “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ”

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ 31 Ocak 2018 tarih ve 30318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan statiklerde işkolu dağılımına göre toplam işçi sayısı ile mevcut sendikalar ve bu sendikalara üye […]

31 Ocak 2018 “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesine Hakkında Yönetmelik”

“Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesine Hakkında Yönetmelik” 31 Ocak 2018 tarih ve 30318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   3/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20, 22 ve Ek 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla […]

30 Ocak 2018 “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45) “

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45) 30 Ocak 2018 tarih ve 30317 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara dayanılarak hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ   […]

25 Ocak 2018 “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21.12.2017 tarih, 2017/61 ve 2017/62 Sayılı Kararları”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21.12.2017 tarih, 2017/61 ve 2017/62 Sayılı Kararları 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından verilen Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması ve Banko, Gişe, Masa gibi hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin ilke kararları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15’inci maddesinin […]

25 Ocak 2018 “Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)”

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1) 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.02.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.   4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10’uncu maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 20 ve 26’ncı maddeleri ile 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 40/A maddesine dayanılarak […]

3 Ağustos 2017 Yönetmelik: Zorunlu Bireysel Emeklilik

6740 Sayılı Kanun ile 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan..

3 Ağustos 2017 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

6740 Sayılı Kanun ile 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan..

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. 5018 […]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)”  23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Karar ile, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitimine […]