bugün
14.06.2021
Bültenler
“Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler
Sayı:   Tarih  24 Ağustos 2017 Perşembe
  • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik:

1. Bildiğiniz üzere yıllık ücretli iznin uygulama esasları 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56. Maddesinde düzenlenmekte olup, bu maddenin 3. Fıkrası 14.04.2016 tarih ve 6704 Sayılı Torba Kanun ile değiştirilmişti . Değişiklik öncesinde yıllık izin süreleri en çok üçe bölünebiliyorken, yapılan değişiklikle “bölümler halinde kullanılabilir” ifadesi getirilerek bu sınırlama kaldırılmıştır. Ancak izin süresinin bir bölümünün 10 günden aşağı olamayacağı düzenlemesi korunduğundan, işçi yıllık izninin 10 günlük bölümünü blok halinde kullandıktan sonra kalan izin süresini bölümler halinde kullanılabilecektir.

 

İş Kanunu’nun 56. Maddesinin 3. Fıkrasında 6704 Sayılı Torba Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılmış, bu değişiklik yayım tarihi (18.08.2017) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki değişikliğin birebir Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’ne aktarılması şeklinde yapılan bu değişiklik ile;

 

  • Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir” ibaresi “izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

 

2. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde yapılan bir diğer değişiklik ise Yönetmeliğin 6. Maddesine eklenen yeni fıkradır.

 

Bu değişiklik de 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56. Maddesine 10.09.2014 tarih ve 6552 Sayılı Torba Yasa ile eklenen fıkrada yer alan “alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresinin, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağı, asıl işverenin, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işverenin ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olduğu” düzenlemesinin Yönetmeliğin 6. Maddesine de yeni fıkra şeklinde eklenmesidir.

 

Bu değişikliğe göre, asıl işverenin işyerinde değişen alt işverenler nezdinde çalışan işçinin yıllık ücretli izin süresi asıl işveren nezdinde çalışmaya başladığı ilk tarihten itibaren hesaplanacaktır. Asıl işveren, alt işveren tarafından işçilerin izinlerinin kullandırılıp kullandırılmadığını denetlemek ve hak edilen yılda kullanılmasını sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Alt işveren ise yıllık izin belgelerini yasanın aradığı koşullarda tutmak ve asıl işverene bu belgeleri vermekle yükümlüdür.

 

3. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde yapılan son değişiklik Yönetmeliğin 9. Maddesine eklenen yeni fıkradır.

 

Bu değişiklik de 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesinin 4. fıkrasına 10.09.2014 tarih ve 6552 Sayılı Torba Yasa ile eklenen “yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin dörder gün arttırılarak uygulanacağı” düzenlemesinin Yönetmeliğin 9. Maddesine de eklenmesidir.

 

  • Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Gece süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69. Maddesinin 3. Fıkrasına 04.04.2015 ve 6645 Sayılı Torba Kanun ile eklenen düzenleme ile turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayı alınarak 7,5 saati aşan şekilde gece çalışması yaptırılması mümkün hale gelmiştir.

 

Kanun’un 69. Maddesinde yapılan bu değişiklik uyarınca Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’te de değişiklik yapılmış olup bu değişiklik yayım tarihi (19.08.2017) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin “kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında 7,5 saatten fazla çalıştırılmaz” hükmünü içeren 5. Maddesi “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bu değişiklik ile kadın işçilerin gece postasında 7,5 saatten fazla çalıştırılmayacağı yönündeki mutlak kural esnetilmiş, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işyerlerinde kadın işçinin yazılı onayının alınması şartı ile kadın işçiye 7,5 saatin üzerinde gece çalıştırılması yaptırılabileceği düzenlenmiştir.

 

  • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik

 

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler yayımı tarihinde (19.08.2017) yürürlüğe girmiştir.

 

19.08.2017 tarihli Değişiklikten Önceki Şekil

19.08.2017 tarihli Değişiklikten Sonraki Şekil

İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi

Madde 4 — İşçi postaları;

a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.

b) Bu maddenin (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postasının çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenir.

c) Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.

d) İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 43 üncü maddesi hükümleri gözönünde tutulur.

İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi

Madde 4 — İşçi postaları;

a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir. (Ek cümle: RG-19/8/2017- 30159) Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.

b) Bu maddenin (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postasının çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenir.

c) Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.

d) İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 43 üncü maddesi hükümleri gözönünde tutulur.

Gece Çalışma Süresi

Madde 7

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 70 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen haller dışında, işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

Gece Çalışma Süresi

Madde 7—(Değişik: RG-19/8/2017- 30159)

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Bu fıkranın uygulanmasında;

a) Turizm hizmet yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde,

b) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde,

c) Sağlık hizmet yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında,

çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsar.

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

İsim Listeleri

Madde 12

İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

İsim Listeleri

Madde 12 — (Değişik: RG-19/8/2017- 30159)

İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.

 

Yapılan bu değişikler ile turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde (bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren işçilerini de kapsayacak şekilde)

 

  • 24 saatlik süre içinde 2 posta halinde çalışma yapılabilecektir.
  • İşçinin yazılı onayı alınarak 7,5 saati aşan gece çalışması yaptırılabilecektir.
  • İşverenin, postalar halinde çalışılan işyerinde her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasının ilgili bölge müdürlüğüne verilmesi yükümlülüğü de kaldırılmış, Bakanlıkça talep edildiği hallerde sunmak üzere işyerinde bulundurulmalarının yeterli olduğu düzenlenmiştir.

 

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]