bugün
21.07.2019
Bültenler
02 Ocak 2017 Tarih ve 29936 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)”
Sayı:   Tarih  2 Ocak 2017 Pazartesi

6740 Sayılı Kanun ile 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 01.01.2017 tarihinden itibaren, belirli şartlar kapsamında, işverenlerin çalışanlarını bireysel emeklilik planına dahil etme zorunluluğu getirilmiş idi. (Buna ilişkin olarak detay bilgi 2016/13 Sayılı Bültenimizde yer almaktadır.)

 

02 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretlerinden kesilecek çalışan katkı payı oranı ile uygulama usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

Özel sektör işyerleri HANGİ TARİH itibariyle otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil olacaktır ?

 

  • Yönetmeliğin 6. Maddesi ile işyerindeki çalışan sayısına göre işyerlerinin emeklilik planına dahil olma/kapsama alınma tarihleri belirlenmiştir.

 

Buna göre, işyerinde çalışan sayısına göre, işyerlerinin kapsama alınacağı tarihler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Çalışan Sayısı

Emeklilik planına dahil olunacak tarih (“Kapsama Alınma Tarihi”)

1000 (Bin) ve üzeri

1 Ocak 2017

250 (İkiyüzelli) ve üzeri – 1000 den az

1 Nisan 2017

100 (Yüz) ve üzeri – 250 den az

1 Temmuz 2017

50 (Elli) ve üzeri – 100 den az

1 Ocak 2018

10 (On) ve üzeri – 50 den az

1 Temmuz 2018

5 (Beş) ve üzeri – 10 dan az

1 Ocak 2019

 

  • Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplam sayısı dikkate alınacaktır.

 

  • Çalışan sayısının tespitinde yukarıdaki tabloda yer alan Kapsama Alınma Tarihi itibariyle olan SGK verileri dikkate alınacaktır. Bir defa kapsama alınan işverenin işyerindeki çalışan sayısındaki, kapsama alınma tarihini takip eden azalmalar dikkate alınmayacaktır.

 

HANGİ ÇALIŞANLAR Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Planına Dahil Olacaktır?

 

Yönetmeliğin 2. Maddesine göre;

  • Türk vatandaşı olan (veya 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılmış olanlar),
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının “a” bendine göre çalışmaya başlayanlardan,
  • Kapsama Alınma Tarihi itibariyle çalışmakta olan 45 yaşını doldurmamış kişiler,
  • Kapsama Alınma Tarihinden sonra işe başlayan ve işe başladığı tarih itibariyle 45 yaşını doldurmamış kişiler otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil olacaktır.

 

Çalışan katkı payı nasıl hesaplanacak ?

  • Çalışan katkı payı tutarı, prime esas kazancın % 3’dür. Bu şekilde hesaplanacak katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmi dikkate alınmayacaktır (Madde 7/1).
  • Katkı payı tutarı, işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılacaktır (Madde 7/3).

 

Katkı payı kesintisine tabi olmayacak ücret ödemeleri nelerdir ?

Çalışanın Kapsama Alınma Tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığı olan ücretler, Kapsama Alınma Tarihi ve sonrasında ödense dahi katkı payı kesintisine tabi olmayacaktır (Madde 8).

 

Saygılarımızla,

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]