bugün
21.07.2019
Bültenler
10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “ 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler
Sayı:   Tarih  14 Mart 2018 Çarşamba

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

(Yürürlük: 15.03.2018)

7099 SY. Kanun Madde 2 – 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 223/3. Maddesi değiştirilmiş olup, yapılan değişiklik ile VUK’na göre tutulması gereken defterlerin, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi esası getirilmiştir. Değişiklikten önce, ticaret sicil memurluğu veya noterler tarafından yapılmakta olan tasdik işlemi, değişiklik ile birlikte sadece ticaret sicil müdürlüğünce yapılacaktır.

 

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda

Yapılan Değişiklikler

(Yürürlük: 10.03.2018)

7099 SY. Kanun Madde 18 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11/3. Maddesinin ikinci cümlesi değiştirilmiş olup, yapılan değişiklik ile şirket kuruluşu için ticaret sicil memurluğuna yapılacak bildirimin SGK’ya yapılmış kabul edileceği ve ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceği esası getirilmiştir.

Aynı maddenin 6. Fıkrasına eklenen cümle ile, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin SGK’ya verdikleri bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceğinin Kurumca belirleneceği, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceği esası getirilmiştir.

 

7099 SY. Kanun Madde 19 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100/3. Maddesinin birinci cümlesi değiştirilmiş olup, yapılan değişiklik ile Kurum’un, 5510 Sayılı Kanun gereği Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya yetkili olduğu esası getirilmiştir.

 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7099 SY. Kanun Madde 21 (Yürürlük:10.03.2018) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40/2. Maddesi değiştirilmiştir. Değişiklik ile tacirlerin ticaret unvanı ve bu unvan altında imza atacak yetkililerin imzalarını (İmza Beyanı) ticaret sicil müdürlüğüne sunmadan önce notere onaylatma esası kaldırılmış, imza beyanının herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi esası getirilmiştir. Değişiklikten önce, şirket kuruluşlarında imza beyanının notere onaylattırılarak ticaret sicil müdürlüğüne sunulması veya ticaret sicil müdürlüğü huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi şeklindeki seçimlik uygulama kaldırılmış, imza beyanının sadece ticaret sicil müdürlüğü nezdinde beyan usulü ile verilmesi esası kabul edilmiştir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirleneceği hususuna da yeni madde düzenlemesinde yer verilmiştir.

Maddenin eski halinde seçimlik olarak düzenlenmiş olan imza beyanının ticaret sicil müdürlüğü nezdinde beyan usulü verilmesine ilişkin usul ve esaslar 06.12.2016 tarih ve 29910 Sayılı RG’de yayımlanmış olan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de düzenlenmekte olup, bu Tebliğ’de değişiklik yapan Tebliğ 13 Mart 2018 tarih ve 30359 Sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

7099 SY. Kanun Madde 22 (Yürürlük:10.03.2018) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Yükümlülüğü” başlıklı 64. Maddesinde VUK’nun 223/3. Maddesinde yapılan değişiklik paralelinde, anonim ve limited şirketlerin tutmakla yükümlü oldukları defterlerin açılış onaylarının kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüğü tarafından yapılacağı esası getirilmiştir. Bu değişikliklerden sonra kuruluş aşamasında defter açılış onayları noterler tarafından değil ticaret sicil müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

 

7099 SY. Kanun Madde 23 (Yürürlük:10.03.2018) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci” başlıklı 428. Maddesi, 430. Ve 431. Maddeler, uygulamada ciddi sorunlara yol açması ve maliyet getirmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır.

7099 SY. Kanun Madde 24 (Yürürlük:15.03.2018) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 575. Maddesi değiştirilmiş olup yapılan değişiklik ile LİMİTED ŞİRKET ana sözleşmesinin noterce onaylanması veya ticaret sicili memuru önünde imzalanması esası kaldırılmış, ana sözleşmenin kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin önünde imzalanması esası getirilmiştir. 7099 SY Kanunun 26. Maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 587/1. Maddesinde de ilgili değişiklik yapılmıştır.

7099 SY. Kanun Madde 25 (Yürürlük:15.03.2018) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 585. Maddesi değiştirilmiş, değişiklik ile ana sözleşme ile nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler için kaldırılmıştır.

 

Saygılarımızla,

 

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]