bugün
29.07.2021
Bültenler
10.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile İşsizlik Fonundan devlet katkısı olarak ödenecek ücretlere ilişkin uygulama esasları hakkında
Sayı:   Tarih  7 Mart 2017 Salı

09.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda (“Kanun”) bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerle uyum sağlamak için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddelerinde de düzenlemeler yapılmıştı.

 

Mesleki Eğitim Kanununda 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler özetle şu şekildedir:

 

 • Kanun’a eklenen Geçici 12. Madde ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı, ayrıca ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise üçte birinin İşsizlik Sigortası Fonundan devlet katkısı olarak ödeneceği hükmü getirilmiştir.

 

 • 6764 sayılı Kanun ile Mesleki Eğitim’in amaç ve kapsamı genişletilmiş, mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında okumakta olan öğrenciler de mesleki eğitim kapsamına alınmıştır. Bilindiği üzere, on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmakla yükümlü tutulmuşlardı.

 

Yapılan değişiklikle mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin de mesleki eğitim programı kapsamında değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir. Böylece 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencileri de yüzde beşlik oranın hesaplanmasında dikkate alınabileceklerdir.

 

 • 6764 sayılı Kanun ile 3308 sayılı Kanun’un tanımlar bölümüne “Eğitim Birimi ” ibaresi eklenmiştir. Eğitim birimi; “öğrencilerin teorik ve beceri eğitimi, staj veya tamamlayıcı eğitim ile işletme personelinin eğitimi amacıyla işletmeler tarafından oluşturulan, gerekli araç, gereç ve donanıma sahip eğitim ortamı” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İlave olunan bu tanımla birlikte Kanun’un 18 maddesinde “on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler” ibaresi “on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre de bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kuracak ve bu birimde, eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendireceklerdir.

 

 • Kanun’un yine tanımlar maddesine “staj” ve “tamamlayıcı eğitim” tanımları eklenmiştir. ”Staj”, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışma, tamamlayıcı eğitim”, açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan veya dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurtdışında öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik meslek alan veya dal derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre tamamlamalarına imkân sağlayan eğitim şeklinde tanımlanmıştır.

 

 • Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları (özel üniversiteler) ile okul-aile birlikleri de 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek olup 6764 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yersiz yararlanılan 5 puanlık prim indirim de usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

 

 • Çıraklık için aranan yaş şartı kaldırılıp, ortaokul mezunu olma şartı getirilmiştir.

 

Daha önce çırak olabilme şartları arasında yer alan “14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış olmak” şartı kaldırılmış ve “En az ilkokul mezunu olmak” şartı yerine “En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak” şartı getirilmiştir.

 

6764 sayılı Kanunun tüm maddeleri yayımı tarihi olan 9 Aralık 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.

 

Bu defa 10.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile İşsizlik Fonundan devlet katkısı olarak ödenecek ücretlere ilişkin uygulama esasları belirlenmiştir.

 

Uygulama Esaslarında kısaca 3308 sayılı Kanunda yapılan ve yukarıda yer alan ücrete ilişkin düzenlemeden bahsedilerek; aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere yapılacak olan ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı belirlenmiş ve yapılacak ödemelerde; 20’den az personel çalıştıran işletmelerin kanun kapsamında ödeyeceği en az ücretin 2/3’ünün, 20’den fazla personel çalıştıran işletmelerin ödeyeceği en az ücretlerin 1/3’ünün işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı yönünde düzenleme tekrarlanmış, Uygulama Esasları ise özetle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 • Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, çalışan sayısına bağlı olarak hesaplanan devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından Fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanacaktır.
 • İşletmeler, öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarını ve işletme payına düşen tutarı, her ayın 10. gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödeyeceklerdir.
 • İşletmelerce öğrencilere ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından işletmelere ödenecektir.
 • Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmeyecektir.
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesna olacaktır.

 

Bahse konu Usul ve Esaslar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden geçerli olmak üzere imzalandığı tarih olan 10.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Usul ve Esaslar metni ekte bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]