bugün
21.07.2019
Bültenler
17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”
Sayı:   Tarih  22 Mart 2016 Salı

6669 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan 29.02.1981 tarihinde Strazburg’da imzalanmış olan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (“Sözleşme”)” 17.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Sözleşme’nin amacı kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güvence altına almaktır.

 

Sözleşme kapsamında “kişisel veriler”; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi hakkındaki tüm bilgiler, “otomatik işlem” ise tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen verilerin kaydı, bu verilere mantıksal ve/veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilmesi veya dağıtılması olarak tanımlanmıştır.

 

Sözleşme tarafı ülkeler, Sözleşme’yi kamu ve özel sektörde kişisel veri dosyalarına ve kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması konusunda uygulamayı taahhüt etmektedirler.

 

Sözleşme, kanun gibi doğrudan uygulanması gereken genel ilke ve hükümler içermektedir.

 

Sözleşme kapsamında otomatik işleme konu olan kişisel veriler (kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi hakkındaki tüm bilgiler);

 • Adil biçimde ve yasal yoldan elde edilmeli ve işlenmeli,
 • Belli ve meşru amaçlar için kaydedilmeli ve bu amaçlara aykırı şekilde kullanılmamalı,
 • Kaydedilme amaçlarına göre uygun ve yerinde olmalı, aşırı olmamalı,
 • Doğru bilgileri yansıtmalı ve gerektiğinde güncellenmeli,
 • Kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde ilgili kişilerin kimliklerini belirlemeye imkan veren bir biçimde saklanmalıdır.

 

Yine ırksal kökeni, siyasi düşünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel veriler ile sağlık veya cinsel hayatla ilgili kişisel veriler, otomatik işleme (tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen verilerin kaydı, bu verilere mantıksal ve/veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilmesi veya dağıtılması) tabi tutulmamalıdır.

 

Otomatik dosyalara kaydedilen kişisel verileri korumak için, bunların kaza sonucu veya izinsiz olarak imhasına veya kaza sonucu kaybolmasına veya bunların izinsiz olarak elde edilmesine, değiştirilmesine veya dağıtılmasına karşı uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 

Şirketler açısından bakıldığında;

 • Müşterilerin verileri (gerçek kişi müşteriler ve/veya tüzel kişi müşterilerin yetkilileri, çalışanlarına ilişkin),
 • İnsan Kaynakları Verileri,
 • Tedarikçi verileri (gerçek kişi tedarikçiler ve/veya tüzel kişi tedarikçilerin yetkilileri, çalışanlarına ilişkin) kişisel veri olarak değerlendirilebilecektir.

 

Bu kapsamda;

 • Kişisel veriler kişinin açık rızası alınmadan işlenememesi,
 • Kişisel verileri alınan kişinin bu doğrultuda detaylı aydınlatılması yükümlülüğü,
 • İlgili veriye ihtiyaç kalmadığında verilerin silinmesi, yok edilmesi,
 • Veri güvenliğinin sağlanması,

dikkat edilmesi gereken hususlardır.

 

Konuyla ilgili Şirket genelinde bir çalışma yapılarak;

 • Mevcut verilerin ve veri işleme yöntemlerinin ilgili mevzuata uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi ( mevcut ve yeni sözleşmelerde uyum, çalışanlardan rıza alınması, iş sözleşmelerine eklenecek hükümler, kullanılacak teknolojiler, veri silme teknik prosedürleri, veri toplama teknik prosedürleri, şirketler bazında sorumlulukların belirlenmesi, organizasyonel uyum prosedürleri vs.),
 • Eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi,
 • Standart ve verimli süreçlerin oluşturulması

yöntemi izlenebilir.

 

Sözleşme’nin Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde tam metni ekte ayrıca bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

 

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]