bugün
14.06.2021
Bültenler
28 Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”
Sayı:   Tarih  30 Ekim 2017 Pazartesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 24.03.2017 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununun (“Kanun”) 7’nci maddesine dayanılarak hazırlananKişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik, işlenen kişisel verilen silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

 • Politika Hazırlama Yükümlülüğü

 

Yönetmelik’te, Kanun uyarınca Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmakla yükümlü olan Veri Sorumlularının kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası (“Politika”) hazırlamakla yükümlü oldukları düzenlenmiştir.

 

Politika hazırlama yükümlülüğü bulunmayan veri sorumlularının ise kişisel verileri Kanun ve Yönetmelik’e uygun saklama, silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülükleri devam etmektedir.

 

Hazırlanacak kişisel veri saklama ve imha politikasının kapsamı Yönetmelik’te belirlenmiştir. Buna göre Politikanın asgari olarak;

 

 • Politikanın hazırlanma amacına,
 • Politika ile düzenlenen kayıt ortamlarına,
 • Politika’da yer verilen hukuki ve teknik terimlerin tanımlarına,
 • Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklamaya,
 • Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere,
 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere,
 • Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına,
 • Saklama ve imha sürelerini gösteren tabloya,
 • Periyodik imha sürelerine,
 • Mevcut kişisel veri saklama ve imha politikasında güncelleme yapılmış ise söz konusu değişikliğe

 

ilişkin bilgileri içermesi gerekmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

 

Yönetmelik uyarınca Kanun’da yer alan işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel veriler veri sorumlusunun kayıtlarından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Bu işlemler, veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine yapılacaktır.

 

Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri; Kanunun ilgili hükümleri, Kurul kararları ve Politika’ya uygun bir şekilde yapılmalıdır.

 

Silme, yok etme ve anonim hale getirme ile ilgili bütün işlemler kayıt altına alınacak ve bu kayıtlar diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanacaktır.

 

Veri sorumlusu; silme, yok etme ve anonim hale getirme ile ilgili olarak uyguladığı yöntemleri, ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.

 

Yönetmelik’te kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için;

 

 • Hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi kişisel verilerin SİLİNMESİ,
 • Hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi kişisel verilerin YOK EDİLMESİ

 

olarak tanımlanmıştır.

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise Kanun’daki tanıma paralel olarak kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Kanun’a ek olarak Yönetmelik’te anonimleştirmenin ancak kişisel verilerin, geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi halinde gerçekleşmiş olacağı düzenlenmiştir.

 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinme, yok edilme ve anonim hale getirilmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

 • Kişisel Verileri Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri

 

Resen:

Politika hazırlama zorunluluğu bulunan Veri Sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında; periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ayı geçmeyecek şekilde belirlenmelidir.

 

Politika hazırlama yükümlülüğü olmayan veri sorumlusu ise kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 ay içinde, kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hallerinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirlenen bu süreleri kısaltabilecektir.

 

İlgili Kişinin Talebi Üzerine:

İlgili Kişinin Kanun hükümlerine uygun şekilde Veri Sorumlusuna başvurması halinde Veri Sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç 30 gün içinde sonuçlandıracak ve ilgili kişiye bilgi verecektir. Bu durumda, kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

Talebe konu veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa; veri sorumlusu bu durumu verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirecek, üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin edecektir.

 

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek ve ret cevabı ilgili kişiye en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilecektir.

 

Yönetmelik’te Tereddütlerin Giderilmesi başlığı altında istisnai bir düzenleme yapılarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na uygulamada doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları giderme ve uygulamayı yönlendirme konusunda karar verme yetkisi tanınmıştır. Bu yetkinin kapsamına, ilke ve standartları belirleme ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapma, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi isteme ve Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermede dahildir.

 

Yönetmelik, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

 

Saygılarımızla,

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]