bugün
29.07.2021
Bültenler
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen SGK prim desteği ve gelir vergisi terkini hakkında.
Sayı:   Tarih  13 Şubat 2017 Pazartesi

9 Şubat 2017 tarih ve 29974 saylı Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 17. ve 18. maddeler eklenmiştir.

 

Kanun’a eklenen bu madde ile işverenlere aşağıda açıklanacak şartların varlığı halinde sigorta primi desteği verilmesi ve gelir vergisi terkini imkanı getirilmiştir.

 

Buna göre;

  • Geçici 17. Madde ile düzenlenen Sigorta Primi Destek Ödemesi :

 

İşbu madde uyarınca; 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22.-TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

 

Bu destekten faydalanabilmek için;

ı) 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan işçinin “Kuruma kayıtlı bir işsiz” olması,

ıı) işçinin İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması (yani işe alınan işçinin son 3 ay boyunca çalışmamış olması) ve

ııı) 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması (yani işverenin bu işçiyi işe aldığı tarihteki işçi sayısının 2016 yılı Aralık ayındaki işçi sayısının altında olmaması) gerekmektedir.

 

Bu şartları karşılamasına rağmen, İşverenin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde, işveren bu teşvikten faydalanamayacaktır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten yararlanabilecektir.

 

Bu madde hükmü sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

 

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için, aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

 

  • Geçici 18. Madde ile düzenlenen Gelir Vergisi Terkini:

 

İşbu madde uyarınca; 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için, işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

 

Bu destek ten faydalanabilmek için;

ı) 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan işçinin “Kuruma kayıtlı bir işsiz” olması

ıı) işçinin İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması (yani işe alınan işçinin son 3 ay boyunca çalışmamış olması) ve

ııı) 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması (yani işverenin bu işçiyi işe aldığı tarihteki işçi sayısı 2016 yılı Aralık ayındaki işçi sayısının altında olmaması) gerekmektedir.

 

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

 

Bu hükümler sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar hakkında uygulanmayacaktır.

 

Bu kapsamda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaktır.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar, mahsup şekli ve dönemi Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

 

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]