bugün
14.06.2021
Bültenler
8 Kasım 2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)
Sayı:   Tarih  9 Kasım 2016 Çarşamba

Bildiğiniz üzere 10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 Sayılı Torba Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanununun 13. Maddesinde yapılan değişiklik ile işçiler için, 74. Maddedeki izinlerin (analık izni-çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin-6 aya kadar ücretsiz izin) bitiminden sonra çocuğun mecburi ilk öğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunma hakkı getirilmişti.

 

Bu hakka yani kısmi süreli çalışmaya ilişkin usul ve esaslar ise 8 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bu Yönetmelik yayımlandığı 8 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik uyarınca;

  • Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler (md 12):

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

 

Kısmi süreli çalışma ancak işverenin uygun bulması halinde yapılabilir. Bunun dışında kalan işlerde, işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilecektir.

 

Toplu iş sözleşmesi bulunan işyerlerinde, kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler, yukarıda sayılanlar ile bağlı olmaksızın ayrıca taraflarca toplu iş sözleşmesinde belirlenebilecektir.

 

  • Kısmi süreli çalışma talebinin şartları (Md. 10) :

 

Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

 

Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı;

a) Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi,

b) Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması,

c) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi hâllerinde aranmayacaktır.

 

İşbu kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece başvuru sırasında aranacak, kısmi süreli çalışma sırasında bu şartların kaybedilmesi durumunda söz konusu hak devam edecektir.

 

  • Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli (Md. 8):

 

Kısmi süreli çalışma talebi bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilecektir.

 

6 aylık ücretsiz izin kullanan işçi de bu izin süresi bitmeden yani ücretsiz izin süresini keserek kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecektir.

 

  • Kısmi süreli çalışma talebinde bulunması gereken unsurlar (Md. 9) ve Çalışma zamanının belirlenmesi (Md. 15) :

 

İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde,

  • kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile
  • tüm iş günlerinde çalışılacak olması hâlinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri,
  • haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih edilen iş günleri yer alır.

 

Ancak, Yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince, kısmi çalışmanın yapılacağı zaman aralığı, yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenecektir.

 

İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorundadır.

 

İşçinin kısmi süreli çalışma talep dilekçesi, işveren tarafından işçinin özlük dosyasında saklanır.

 

  • Kısmi süreli çalışma talebinin işverence karşılanması (Md. 11) :

 

Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanacak ve bu husus işçiye yazılı olarak bildirilecektir.

 

İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanacaktır.

 

  • Tam süreli çalışmaya geçiş (Md. 14)

 

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilecek, bu talebini işverene en az bir ay önce yazılı olarak bildirecektir.

 

İşçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

 

Kısmi süreli çalışan işçinin iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde, yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşecektir.

 

Saygılarımızla,

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]