bugün
29.07.2021
Bültenler
Asgari Ücret Desteği ve destekten faydalanma koşulları
Sayı:   Tarih  8 Mart 2016 Salı

Konu : 6661 sayılı Torba Kanun ile getirilen Asgari Ücret Desteği ve destekten faydalanma koşulları.

 

27 Ocak 2016 tarih ve 29606 saylı Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 68. madde eklenmiştir. Kanun’a eklenen bu madde ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı çalıştıran işverenlere 2016/Ocak ila 2016/Aralık döneminde uygulanmak üzere Hazine desteği (asgari ücret desteği) verilmesi hükme bağlanmıştır.

 

Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 10.02.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Genelge yayımlanarak, destekten faydalanabilecek işverenler ve destekten faydalanma koşulları açıklanmıştır.

 

Buna göre;

Asgari Ücret Desteğinden yararlanabilmek için;

  • İşverenin 5510 Sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında olan ve hakkında uzun vadeli sigortalı kolları hükümleri uygulanan sigortalı işçi çalıştırıyor olması,
  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermiş olması,
  • sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmiş olması,
  • denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı gibi durumların tespit edilmemiş olması (özetle sigortasız işçi çalıştırılmıyor olması veya sahte bildirimde bulunulmamış olması),
  • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması yahut bu borçların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettirilmiş ve taksitlendirilmiş olması,
  • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edilmemiş olması gerekmektedir.

Yararlanılacak tutar:

Burada ikilimi bir ayrım yapılmakta olup buna göre;

01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde;

2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 85 TL (Aylık 2.550. TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı, asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

 

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

 

Bu ikili ayrıma göre belirlenecek olan prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacaktır

 

Örneğin: Kazançları 2015/Ocak ayında 85 TL altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 5 sigortalı için bildirilmiş 150 gün, 2016/Ocak ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 150 günlük prim ödeme gün sayısına bağlı olarak işverenin 2016/Ocak ayı için yaralanabileceği azami destek (150 X 3,33=495.-TL) olacaktır. Bu destek tutarı işverenin 2016/Mart ayının sonuna kadar ödeyeceği primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • Destekten faydalanabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
  • SGK e-bildirge kullanıcı ekranında bulunan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri” bölümü altında “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları” başlıklı bir sekme açmış olup, destek tutarı bu sekmeden öğrenilebilecektir.
  • Destek tutarı, işverenin ödeyeceği prim tutarından otomatik olarak düşecek olup ödemenin yapılacağı bankaya da destek tutarının düşülmesi sonucu bulunan prim tutarı bildirileceğinden, ödeme yapılırken doğrudan asgari ücret destek tutarı düşülmüş miktar ödenmiş olacaktır.
  • Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde asıl işverenin, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olması nedeniyle asıl işveren de destekten yararlanamayacaktır.

 

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]