bugün
14.06.2021
Bültenler
Bakanlar Kurulu'nun, 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ı. (Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 26.05.2018/30432)
Sayı:   Tarih  30 Mayıs 2018 Çarşamba

26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2018/11957 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (“Karar”) ” ile 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG Tarih ve Sayısı: 23.01.2013/28537) yürürlükten kaldırılmış ve denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

 

Karar 1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 26.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

 

Karar ile bağımsız denetime tabi şirketler aşağıda yer alan iki ana başlık altında düzenlenmiştir.

 

1.Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler (EK 1: (I) sayılı Liste).

2.Aşağıda yer alan ölçütlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler. Bu grupta yer alan şirketler için eşik değerleri üç ayrı kategoride belirlenmiştir.

 

Bunlar;

 

 1. Kategori: Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için;
Eşik Değerler
Aktif Toplamı 15 milyon TL
Yıllık Net Satış Hasılatı 20 milyon TL
Çalışan Sayısı 50 kişi

 

 1. Kategori: Karar eki (II) sayılı listede belirtilen şirketler için; ( EK 2: (II) sayılı Liste);

 

Eşik Değerler

Aktif Toplamı 30 milyon TL
Yıllık Net Satış Hasılatı 40 milyon TL
Çalışan Sayısı 125 kişi

 

 1. Kategori: Yukarıda belirtilen 1. ve 2. kategori kapsamında olmayan şirketler için;

 

Eşik Değerler

Aktif Toplamı 35 milyon TL
Yıllık Net Satış Hasılatı 70 milyon TL
Çalışan Sayısı 175 kişi

 

 

Kapsam Dışında Tutulan Şirketler

I.Karar eki (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler.

 

II.Karar eki (I) sayılı listede belirtilenler ile Karar eki (II) sayılı listenin 5 (b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.

 

Uygulamaya ilişkin esaslar

 

2018/11957 sayılı Karar uygulamaya ilişkin esasları aşağıdaki şekilde düzenlemiştir:

 • Buna göre yukarıda üç kategori olarak verilen eşik değerlere tabi şirketler belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde aşılan eşik değerlerinin aynı olması şart olmayıp herhangi ikisinin aşılmış olması yeterli olacaktır.

 

 • Belirlenen eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi olan şirketler, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkacaklardır.

 

 • Kararda belirtilen eşik değerlerinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır.

 

 • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınacaktır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınacaktır. İştirakler açısından, söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınacaktır.

 

 • Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri mevzuatta hüküm bulunmaması halinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenecektir.

 

Saygılarımızla,

 

Engin Hukuk Bürosu

EKLER:

 1. 2018/11957 sayılı Karar (I) Sayılı Liste (EK-1)

 

 1. 2018/11957 sayılı Karar (II) Sayılı Liste (EK-2)

 

 

EK-1 : (I) SAYILI LİSTE

1.6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a.Yatırım kuruluşları,

b.Kolektif yatırım kuruluşları

c.Portföy yönetim şirketleri,

Ç.İpotek finansmanı kuruluşları,

d.Varlık kiralama şirketleri,

e.Merkezi takas kuruluşları,

f.Merkezi saklama kuruluşları,

g.Veri depolama kuruluşları

ğ. Derecelendirme kuruluşları,

h. Değerlendirme kuruluşları,

ı. Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,

i.Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

 

2.19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden,

a.Bankalar,

b.Derecelendirme kuruluşları,

c.Finansal holding şirketleri,

Ç. Finansal kiralama şirketleri,

d.Faktoring şirketleri,

e.Finansman şirketleri,

f.Varlık yönetim şirketleri,

g.Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımladığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.

 

 1. 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

 

 1. Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler.

 

 1. 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar.

 

 1. Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

a.Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı.

b.Uydu televizyon yayın lisansı.

c.Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.

 

 

 

EK-2: (II) SAYILI LİSTE

 1. Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.

 1. Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

 1. Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler.

 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler.

 1. (I) sayılı liste kapsamında olalar hariç olmak üzere;

a.Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler.

b.8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler.

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]