bugün
29.07.2021
Bültenler
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi
Sayı:   Tarih  9 Mayıs 2017 Salı

Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesinin A bendine, 15.07.2016 tarih ve 6728 Sayılı Kanun ile eklenen son fıkra ile yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine 2 (iki) yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceği düzenlenmiştir.

 

Kanun, hususi damgalı pasaport verilebilmesi için Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; firma yetkililerinin, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olunmamasını ön şart olarak aramaktadır.

 

23 Mart 2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9962 sayılıİhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (“Karar”) ile de hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Karar yayımlandığı 23 Mart 2017 tarihi itibariye yürürlüğe girmiştir.

 

Uygulamada “yeşil pasaport” olarak bilinen “hususi damgalı pasaport”, pasaport sahibine http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa uzantılı adreste belirtilen ülkeler bakımından vize muafiyeti sağlamaktadır.

 

Karar’a göre, yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 100 milyon ABD Doları arasında olan şirket yetkililerine, hususi damgalı pasaport verilebilecektir. İhracat tutarına göre, bu düzenlemeden yararlanacak şirket yetkilisi sayısı değişiklik gösterecektir. Buna göre, son 3 (üç) takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı;

  • 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),
  • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),
  • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),
  • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört) ve
  • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine

hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

Hususi pasaport alabilecek olan firma yetkililerinin eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmeyeceği Karar’da açıkça düzenlenmiştir (madde 4).

 

  • Firmaların Belirlenmesi

 

Yukarıda belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

 

İhracatçılar Birliğinden edindiğimiz bilgiye göre; ihracatçı firmalar, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen hususi pasaport verilecek firmalardan olup olmadıklarını, İhracatçı Birliklerinden veya Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden öğrenebileceklerdir. Yapılan sorgulamada firmanın hususi pasaport verilecek firma olmadığının bildirilmesi halinde, Ekonomi Bakanlığı’na ihracatçı firmanın hususi pasaport verilecek firma olarak belirlenmesine yönelik itiraz dilekçesi verilebilecektir.

 

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları, ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu şekilde yurtiçinde üretimi yapılıp serbest bölge yoluyla ihraç edilen ürünlerden elde edilen satışlar hesaplama dışında tutulmuştur.

 

Hizmet ihracatına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenecektir.

 

  • Firma Yetkilileri

 

Karar uyarınca, ihracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

 

  • Müracaat Usulü

 

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacaktır.

 

Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacaktır.

 

İhracatçı Birliği tarafından incelenen talep formu onaylanmak üzere Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır.

 

  • Pasaportların İadesi, İptali ve Bildirim

 

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylayan Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

 

Karar’da, Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmaların, 23 Mart 2017 itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirileceği düzenlendiğinden ihracatçılar yukarıda açıklanan hususi pasaport talebi prosedürünü başlatabileceklerdir.

 

23 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren Karar metni ekte bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]