bugün
21.10.2019
9 Ekim 2019 Çarşamba İş Sağlığı ve Güvenliği Mvzuatı ile Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumluluğu

    Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 20. maddesi uyarınca “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.”    Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin gereği olarak, sadece suça konu eylemde kastı yahut ihmali bulunan gerçek kişinin cezalandırılması söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, eyl[…]

29 Mart 2019 Cuma Anayasa Mahkemesi'nin “Kanunen Verilmemesi Gereken Kişisel Verinin İdari Makamlara Açıklanması ve Güvenlik Soruşturmasına Esas Alınması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edildiğine” İlişkin Kararı (Başvuru Numarası: 2014/7256 - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 27.03.2019 - 30727)

  Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2014/7256 başvuru numaralı ve 21.05.2014 tarihli Fatih Saraman başvurusu hakkında  27.02.2019 tarihinde vermiş olduğu karar ile; kanunen verilmemesi gereken kişisel verinin idari makamlara açıklanmasının ve güvenlik soruşturmasına esas alınmasının özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir.   Baş[…]

10 Eylül 2018 Pazartesi Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları ile Sicile Kayıt Süreleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları:   Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:   15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de […]

19 Haziran 2018 Salı 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”

05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)” ile mevzuatta ilk defa olmak üzere taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik’te taşınmaz ticareti, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pa[…]

30 Mayıs 2018 Çarşamba Bakanlar Kurulu'nun, 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ı. (Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 26.05.2018/30432)

26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2018/11957 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (“Karar”) ” ile 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG Tarih ve Sayısı: 23.01.2013/28537) yürürlükten kaldırılmış ve denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar ye[…]

29 Mayıs 2018 Salı 24 Mayıs 2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yapılan değişiklikler

1.Yapılan değişiklikler, değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlandığı 24 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.   2. Yapılan değişiklik ile çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri i) işe başlama eğitimi ve ii) temel eğitim olarak iki başlık altında tanımlanmış, işe başlama eğitimi ve temel eğitim kavramlarının […]

14 Mart 2018 Çarşamba 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “ 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklik (Yürürlük: 15.03.2018) 7099 SY. Kanun Madde 2 – 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 223/3. Maddesi değiştirilmiş olup, yapılan değişiklik ile VUK’na göre tutulması gereken defterlerin, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticar[…]

13 Mart 2018 Salı 10.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 13’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür[…]

2 Şubat 2018 Cuma Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)“

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından kişisel verilerin işlenmesi sürecinde veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirler konusunda uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri oluşturması amacıyla Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (“Rehber”) yayımlanmıştır. Rehber’de önerilere; &nbs[…]

10 Ocak 2018 Çarşamba 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 24.03.2017 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   01.01.2018 tarihinde yürürlüğe g[…]

30 Ekim 2017 Pazartesi 28 Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 24.03.2017 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununun (“Kanun”) 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  […]

26 Ekim 2017 Perşembe 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu”

İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilen başlıca önemli yenilikler,   bazı dava türleri için zorunlu arabuluculuk şartının getirilmiş olması, işe iade davalarında verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapatılarak bu kararların istinaf aşamasında kesinleşmesinin sağlanması, işe iade kararlarında işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre &uu[…]

17 Ekim 2017 Salı 29 Eylül 2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik”

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 113 ve 122’nci maddelerine dayanılarak hazırlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)[…]

29 Ağustos 2017 Salı “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği”, “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği” ve “Alt İşverenlik Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikler

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği, İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği, Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikler A. İş Kanunun[…]

24 Ağustos 2017 Perşembe “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik: 1. Bildiğiniz üzere yıllık ücretli iznin uygulama esasları 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56. Maddesinde düzenlenmekte olup, bu maddenin 3. Fıkrası 14.04.2016 tarih ve 6704 Sayılı Torba Kanun ile değiştirilmişti . Değişiklik öncesinde yıllık izin süreleri en çok üç[…]

17 Temmuz 2017 Pazartesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (01.07.2017 tarih ve 30111 Sayılı RG.) ile yapılan değişiklikler

I- 50’den AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ve AZ TEHLİKELİ SINIFTA yer alan işyerleri için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı istihdam yükümlülüğü 01.07.2020 tarihinde başlayacaktır.   Bildiğiniz üzere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı istihdam yük&uu[…]

9 Mayıs 2017 Salı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesinin A bendine, 15.07.2016 tarih ve 6728 Sayılı Kanun ile eklenen son fıkra ile yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine 2 (iki) yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebi[…]

7 Mart 2017 Salı 10.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile İşsizlik Fonundan devlet katkısı olarak ödenecek ücretlere ilişkin uygulama esasları hakkında

09.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda (“Kanun”) bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişiklik[…]

13 Şubat 2017 Pazartesi 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen SGK prim desteği ve gelir vergisi terkini hakkında.

9 Şubat 2017 tarih ve 29974 saylı Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 17. ve 18. maddeler eklenmiştir.   Kanun’a eklenen bu madde ile işverenlere aşağıda açıklanacak şartların varlığı halinde sigorta primi desteği verilmesi ve gelir vergisi terkini imkanı get[…]

2 Ocak 2017 Pazartesi 02 Ocak 2017 Tarih ve 29936 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)”

6740 Sayılı Kanun ile 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 01.01.2017 tarihinden itibaren, belirli şartlar kapsamında, işverenlerin çalışanlarını bireysel emeklilik planına dahil etme zorunluluğu getirilmiş idi. (Buna ilişkin olarak detay bilgi 2016/13 Sayılı Bültenimizde yer almaktadır.)   02 Ocak[…]

9 Kasım 2016 Çarşamba 8 Kasım 2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)

Bildiğiniz üzere 10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 Sayılı Torba Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanununun 13. Maddesinde yapılan değişiklik ile işçiler için, 74. Maddedeki izinlerin (analık izni-çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin-6 aya kadar ücretsiz izin) bitiminden sonra çocuğun mecburi[…]

25 Ekim 2016 Salı 20.10.2016 Tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”).

Yönetmelik, kişisel sağlık verilerinin (“sağlık verileri”) işlenmesinde genel ilke ve esasları düzenledikten sonra sağlık verilerinin korunması, işlenmesi, aktarılması ve silinmesine ilişkin kurallar ile veri sahibinin hakları, veri sorumlusunun yükümlülükleri ve kurulacak olan “Kişisel Sağlık Verileri Komisyonu” ile Sağlık […]

9 Eylül 2016 Cuma 9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “ 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

Konu: 9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda, 492 Sayılı Harçları Kanunu’nda, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, 5941 Sayılı Çek Kanunu&rsquo[…]

2 Eylül 2016 Cuma 25.08.2016 Tarih ve 29812 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“6740 Sayılı Kanun”) ile 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda (“4632 Sayılı Kanun”) yapılan değişiklikler

6740 Sayılı Kanun ile 4632 Sayılı Kanun’a iki yeni madde eklenmiş olup, eklenen maddeler uyarınca, 01.01.2017 tarihinden itibaren, belirli şartlar kapsamında, işverenlerin çalışanlarını bireysel emeklilik planına dahil etme zorunluluğu getirilmiştir.   6740 Sayılı Kanun hükümleri 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.   4[…]

1 Eylül 2016 Perşembe 17.06.2016 Tarih ve 29745 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 6719 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“6719 Sayılı Kanun”) ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikler kapsamında teknik ve teknik olmayan kayıp bedeli (kayıp/kaçak bedeli).

Elektrik faturalarında “kayıp/kaçak bedeli” adı altında alınan tutarlar, teknik sebeplerle tüketiciye ulaşmadan kaybolan elektrik ve/veya hatalı sayaç kullanılması, kaçak ve usulsüz kullanılan elektrik bedellerini ifade etmektedir.   6719 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (&[…]

1 Eylül 2016 Perşembe 13.08.2016 Tarih ve 29800 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Uluslararası İşgücü Kanunu”

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   6735 sayılı Kanun ile; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, Çalışma izninin aynı zamanda ikamet izni olarak kabul edilmiş, “Ge&ccedi[…]

1 Haziran 2016 Çarşamba 6715 Sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“6715 Sayılı Kanun”) ile yapılan değişiklikler

6715 Sayılı Kanun ile;   4857 Sayılı İş Kanunun “geçici iş ilişkisi”ni düzenleyen 7. maddesi değiştirilmiş, 4857 Sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışmayı” düzenleyen 14. Maddesine “Uzaktan çalışma”ya ilişkin hükümler eklenmiş, 4857 Sayılı İş Kanunun idari para cezalarını dü[…]

3 Mayıs 2016 Salı 26.04.2016 Tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan 6704 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4857 sayılı İş Kanunun “Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56. Maddesinde yapılan değişiklik.

26.04.2016 Tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 6704 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu m. 56/3 hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:   “Yeni Şekil: Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere böl&uum[…]

28 Mart 2016 Pazartesi 19.03.2016 Tarih ve 29658 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”

Konu : 19.03.2016 Tarih ve 29658 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”   Bağımsız denetim; işletmelerin, yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, maku[…]

28 Mart 2016 Pazartesi 20.04.2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu”.

Konu : 20.04.2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu”.   6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.   Yürürlüğe giren Türkiy[…]

24 Mart 2016 Perşembe İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Konu : İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı   İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İş Kanunun “geçici iş ilişkisi”ni düzenleyen 7.maddesi ile “Çağrı üzerine çalışmayı” düzenleyen 14. Maddesinin değiştirilmes[…]

22 Mart 2016 Salı 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”

6669 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan 29.02.1981 tarihinde Strazburg’da imzalanmış olan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (“Sözleşme”)” 17.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Sözleşme’nin amacı kişisel verilerin otomatik işleme tabi […]

19 Mart 2016 Cumartesi 07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”.

Konu : 07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”.   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.   Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta ö[…]

8 Mart 2016 Salı Asgari Ücret Desteği ve destekten faydalanma koşulları

Konu : 6661 sayılı Torba Kanun ile getirilen Asgari Ücret Desteği ve destekten faydalanma koşulları.   27 Ocak 2016 tarih ve 29606 saylı Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 68. madde eklenmiştir. Kanun’a eklenen bu madde ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigor[…]

15 Şubat 2016 Pazartesi 6663 Sayılı Torba Kanun

Konu : 10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 Sayılı Torba Kanun ile; 4857 Sayılı İş Kanun’un 13. ve 74. Maddelerinde yapılan değişiklikler ile bu değişiklikler uyarınca, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 4447 Sayılı İşsizlik Kanunu’nda yapılan değişiklikler.   4857 Sayılı […]

2 Şubat 2016 Salı 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6661 Sayılı Torba Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 68. Madde (İşveren sigorta prim yükümlülüklerinin Hazinece karşılanacak tutarına ilişkin düzenleme)

27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6661 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 68 e göre;   (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalı[…]

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]