bugün
17.10.2021
Sözleşmeler Hukuku ve Ticaret Hukuku

Müvekkillerin ticaret hukuku (ticari işletme, kambiyo hukuku, taşıma, sigorta hukuku) alanında ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık hizmeti verilmekte ve dava takip edilmektedir.

 

Büromuz, sözleşmeler hukuku alanında uzun yılların getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile hizmet vermektedir. Bu kapsamda, alım-satım ve hizmet sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, hisse transfer sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, tek satıcılık sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, garanti ve borç sözleşmeleri,  temsilcilik ve distribütörlük sözleşmeleri, komisyon, danışmanlık ve lisans sözleşmeleri, know-how sözleşmesi, joint venture sözleşmesi, işletme sözleşmesi, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmeleri, uzlaşma sözleşmeleri gibi çok çeşitli sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, revize edilmesi, görüş verilmesi uzmanlığımız kapsamındadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, büromuzun etkin çalışma alanlarından biri olup bu alanda danışmanlık hizmeti verilmekte, dava takip edilmekte ve eğitimler verilmektedir.

Yapılan çalışmalar kapsamında, iş sözleşmelerinin, personel yönetmeliği, disiplin yönetmeliği başta olmak üzere işyeri prosedürlerinin hazırlanması, revize edilmekte, işyerlerinin personel uygulamaları incelenerek önerilerde bulunulması, uyarı, fesih bildirimi vs. bildirim örnekleri hazırlanması, Müvekkillerin personel uygulamaları takip edilerek gerekli yönlendirmenin yapılması, işgücünün yeniden yapılanması konularında  danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yapılacak denetimlere Müvekkilleri temsilen katılmakta, Müvekkiller hakkında uygulanacak cezai yaptırımlar aleyhine yapılacak başvuru ve açılacak davalar da Büromuz tarafından takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Müvekkiller aleyhine açılan veya Müvekkiller tarafından açılan davalar da Büromuz tarafından takip edilmektedir.

Büromuz, toplu iş hukuku ve sendikalar hukuku alanında, İşçi Sendikaları ile yapılan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde Müvekkilleri temsilen katılmakta ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile sendika yetki tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda  müvekkillerini temsil etmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, şirket birleşme ve devralmaları ve diğer ticari faaliyetler esnasında ortaya çıkan meselelerde de iş hukukuna dayalı danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

"Kişisel verilerin korunması hukuku Büromuzun etkin çalışma alanlarından biri olup bu alanda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, müvekkillerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum süreçlerini gerçekleştirmekteyiz.

 

Bu kapsamda kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum çalışmalarımız; şirketin faaliyet gösterdiği sektör özelinde uyum çalışma planının çıkarılması, şirket çalışan ve yöneticilerine kişisel verilerin korunması başlangıç eğitimlerinin verilmesi, şirketin faaliyet gösterdiği sektör özellikleri dikkate alınarak aydınlatma ve açık rıza metinleri ile şirket içi politika ve prosedürlerin hazırlanması, taraf olunan sözleşmelerin mevzuat kapsamında incelenmesi ve sözleşmelerde gerekli revizyonların yapılması,  kişisel verilerin yoğun olarak işlendiği departmanlar bazında özel eğitimler verilmesi, mevzuat ile ilgili güncel değişikliklerin ve aksiyon adımlarının düzenli olarak bildirilmesi gibi çok yönlü çalışmaları içermektedir.

Şirketler Hukuku

Hukuk büromuz, şirketler hukuku alanında, şirket kuruluşu, birleşme bölünme, tür değişikliği, genel kurulların yapılması, ticaret sicil işlemlerinin yapılması, farklı ortaklık yapılarının kurulması, tüzel kişiliğe sahip veya tüzel kişiliği olmayan ortaklıkların ve irtibat bürolarının tüm hukuki işlemlerinin takibi ile şirketler hukukuna ilişkin davaların (genel kurul iptali, sorumluluk davası vs.) takibinde geniş bir tecrübeye sahiptir.

Kira Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve İnşaat Hukuku

Büromuz, müvekkillerin Türkiye'de taşınmaz alım satımı, intifa, sükna ve şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması, sona erdirilmesi dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, her tülü kira sözleşmeleri, yerli ve yabancı mal sahiplerine, yüklenicilere ve yatırımcılara Türkiye'deki her türlü konut, ticari ve endüstriyel mülkler ile ilgili alım-satım, geliştirme ve inşaat işlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz, bu alanda alım-satım sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, müteahhitlik sözleşmeleri, yüklenici sözleşmeleri, kontrollük sözleşmeleri hususunda müvekkillerine hukuki destek sağlamakta ve müdahalenin meni, tapu iptali, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu), kira tespiti ve uyarlaması, kat mülkiyeti ile uyuşmazlık davalarını takip etmektedir.

Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru

Gerçek ve tüzel kişilerin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi durumunda, konunun uzmanı olan deneyimli ekibimizle başvuru dilekçelerini hazırlayarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaktayız. İç hukuk yollarının tüketilmesine karşın hak ihlallerinin giderilememesi durumundaysa Müvekkillerimizin haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yoluyla korumaktayız.

İdare ve İdari Yargılama Hukuku

İdarenin işlem ve eylemlerinin hukuka aykırılığı durumunda, bu aykırılığın giderilmesi için Müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekte, gerekli başvurularda bulunmakta ve idari başvurulardan sonuç alınamaması durumunda idari yargıda dava açılması yoluyla Müvekkillerimizin haklarının korunmasını sağlamaktayız.

 

Bu kapsamda, idari sözleşmeler, kamulaştırma, imar, vergi, kamu ihaleleri gibi konular başta olmak üzere idare hukukunun çeşitli alanlarında hizmet vermekte, hukuka aykırı idari işlemlerin iptali ve idarenin sorumluluğu dolayısıyla bireylerin ve tüzel kişilerin uğradıkları zararın tazmini için dava açmaktayız.

Dava

Engin Hukuk Bürosu, hukuki ihtilafların çözüm sürecinde tüm hukuk, idare, vergi ve iş mahkemeleri önünde müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca, yargılama hukuku alanında müvekkillerinin alacaklarının tahsili için uygun olan ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir dahil olmak üzere icra ve iflas prosedürlerini yürütmektedir.

Maden Hukuku ve Enerji Hukuku

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olan maden satın alma, maden taşıma, maden depolama, maden çıkarma ve hafriyat, ocak işletme, maden ruhsatı devir, tedarik, müşavirlik, arazi, depo, stok alanı vs. kira sözleşmeleri ve rödövans sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve bu sözleşmelerle ilgili Müvekkil'e görüş verilmesi, maden mevzuatı ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, bu alanda dava takibi Hukuk Büromuzun çalışma alanı içerisinde yer almaktadır.

Rekabet Hukuku

Hukuk Büromuz Türk ve Avrupa Birliği mevzuatlarını dikkate alarak yatay ve dikey anlaşmalar, hakim durum, ayrımcılık ve diğer sınırlayıcı ticari uygulamalar ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz, müvekkillerine değişken antitröst ve rekabet politikalarını idare etme konusunda ve hakim durumun kötüye kullanılmasını önleyici kurallar bakımından karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında bilgilendirerek hukuki destek vermektedir. Ayrıca, uluslararası müvekkillerimize dağıtım şebekesinin kurulmasında, dikey anlaşmaların ve çeşitli türdeki dikey ve yatay işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında gerekli yardım sağlanmaktadır. Büromuz, menfi tespit veya birey muafiyet elde etmek için Rekabet Kuruluna yapılan başvurularda müvekkilleri temsil etmektedir.

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku

Hukuk Büromuz, telif hakkı, marka, patent, ticari unvan, endüstriyel tasarım, know-how, ticari sır, planlar, yazılım koruma ile ilgili mesleki korumaya ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmakta ve gerekli hukuki ve idari işlemleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca, fikri ve sınaî haklar ile ilgili yerel ve uluslararası lisans anlaşmaları ve fikri mülkiyet hakkının devri konusunda da gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Otelcilik Sektörü / Turizm Hukuku

Otelcilik sektörü Büromuzun çalışma alanları içerisinde olup otel işletmeciliğine ilişkin uluslararası anlaşmalar, Hukuk büromuzun etkin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Avukatlarımız, turizm sektöründe yer alan ve özellikle Türkiye'deki otel ve resort oteller ile ilgili yabancı yatırımcıların oluşturduğu geniş bir müvekkil profiline sahiptir. Otel işletmeciliği, franschise ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konularında danışmanlık yapmaktadır.

Yabancı Yatırım

Hukuk Büromuz müvekkil şirketlere, Türkiye'deki doğrudan veya dolaylı yatırımları ile ilgili olarak yatırımlarının her aşamasında danışmanlık vermektedir. Ayrıca Hukuk Büromuz şirket birleşme ve devralmaları, joint venture sözleşmeleri, ortaklık ve yönetim sözleşmeleri, franchise vb sözleşmeler hususunda geniş bir tecrübeye sahip olup, müvekkillerine due diligence, müzakere, sözleşmelerin hazırlanması ve gerekli izinlerin tedarikini içeren işlemlerin tüm aşamalarında hukuki destek sağlamaktadır.

HABERLER
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik

  24.09.2021 tarih ve 31608 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”)’nun mevzuat gereği tebliğ etmesi gereken tüm evraklar muhataplara elektronik ortamda tebliğ edilecektir.   Bu kapsamda;   - […]

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]